วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ดาวน์โหลด - เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากรฯ 

0 4375 0561

Up

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากรฯ

ปกแผนการจัดการเรียนรู้-สำหรับครูผู้สอน
แบบแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน:Progress_chart
คู่มือการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561-25xx
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบฟอร์มเขียนโครงการ งปม. 2561
แบบฟอร์มเขียนโครงการ งปม. 2561
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ
ขออนุญาตเปลี่ยนการรักษาเวร – ยาม
ขอใบรับรอง
ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 
 
Powered by Phoca Download