Home:[หน้าแรก] - วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

0 4375 0561

เขียนโดย Super User

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

เรื่อง ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- ครุภัณฑ์

        - โต๊ะฝึกงานพร้อมปากกาจับงาน จำนวน ๑ ชุด

             งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท


 

เขียนโดย Super User

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

เรื่อง ประกาศและเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

        - อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร  จำนวน ๑ หลัง

          งบประมาณ ๒๑,๖๒๐,๗๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


 

 

 

เขียนโดย Super User

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

- ครุภัณฑ์

        - ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอลเรล จำนวน ๑ ชุด

             งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท